Dr. Jayshree Panjikar

General Secretary, IGC

Dr. Jayshree Panjikar

General Secretary, IGC

Biography